Số văn bản:
98/NQ-CP
Trích yếu:Về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ngày ban hành:
03/10/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị quyết
Sắc thuế:
Chính sách thuế