banner vtca

THÔNG BÁO về mở lớp cập nhật kiến thức online lớp 7, 8, 9 (bắt buộc cho người có CC hành nghề ĐL thuế)

11/25/2021 09:49:59 AM

Chính Phủ vừa ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn … Bộ Tài chính ban hành các Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 về việc hướng dẫn một số điều của Luật QLT số 38/2019 và Nghị định số 123/2020 của Chính phủ quy định về Hóa đơn chứng từ; Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật QLT số 38/2019 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của CP quy định chi tiết một số điều của Luật QLT.

Để giúp các Doanh nghiệp, cá nhân kịp thời nắm bắt các chính sách chế độ và các cá nhân có chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế cập nhật kiến thức bắt buộc để đủ điều kiện hành nghề cũng như giải đáp những vướng mắc cho các Doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình thực hiện; Hội Tư vấn thuế Việt Nam tiếp tục tổ chức 03 lớp Cập nhật kiến thức online (lớp 07+08+09) vào ngày 10+11 và 18/12/2021 cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề ĐLT và các Doanh nghiệp như sau.