Thông báo Kết quả kiểm tra tổ chức, hoạt động của Hội Tư vấn thuế Việt Nam năm 2015
07/10/2015 04:49:00 PMNgày 17 tháng 6 năm 2015 Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra tại Hội Tư vấn thuế Việt Nam. Trên cơ sở kết quả kiểm tra ngày 3/7/2015, Bộ Nội Vụ đã ban hành công văn số 2907/BNV-TCPCP về việc thông báo Kết quả kiểm tra tổ chức, hoạt động của Hội năm 2015.

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 2907/BNV-TCPCP
V/v: thông báo Kết quả kiểm tra tổ chức, hoạt động của Hội năm 2015

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Hội Tư vấn thuế Việt Nam

 

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-BNV ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác hội năm 2015, Quyết định số 277/QĐ-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác hội năm 2015; Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra tại Hội Tư vấn thuế Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2015. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Tư vấn thuế Việt Nam trong thời gian qua. Hội đã tích cực tham gia phản biện xã hội, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực với cơ quan quản lý nhà nước về chính sách, pháp luật về thuế; tổ chức các hội thảo nhằm cập nhật, hướng dẫn, phố biến chính sách thuế mới, tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thuế, kế toán chuyên sâu cho hội viên của Hội; tích cực tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành ấn phẩm. Hội đã chú trọng công tác phát triển hội viên, góp phần xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh; ban hành nhiều quy chế hoạt động của Hội nhằm giúp hội viên của Hội nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động của Hội, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội. Hội đã chú trọng xây dựng và kiện toàn tổ chức Hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong việc lãnh đạo các hoạt động của Hội. Kết quả đạt được của Hội đã được cơ quan nhà nước đánh giá cao. Những hoạt động tích cực của Hội góp phần cùng Bộ Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Hội; trong thời gian tới, Hội cần nâng cao hơn nữa hiệu quả tư vấn, phản biện, tham gia xây dựng thể chế chính sách về thuế; phát huy thế mạnh trong lĩnh vực tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật về thuế; xây dựng và ban hành quy chế đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên để Hội ngày càng hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước.

Bộ Nội vụ thông báo để Hội Tư vấn thuế Việt Nam biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCPCP, N (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG


 Nguyễn Tiến Thành

 


Theo VTCA