Tình huống thuế GTGT_Số 01.2016
06/01/2016 04:17:52 PM
Câu 1: Công ty tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư do Ban Quản lý khu Công nghệ cao cấp đầu năm 2015. Ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư của chúng tôi bao gồm: Hóa phân tích; Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm; Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo. Trong các ngành nghề của Công ty tôi có hai ngành nghề là dịch vụ Khoa học và Công nghệ (Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo). Hiện nay, chúng tôi đang lúng túng không biết áp dụng mức thuế suất thuế GTGT như thế nào cho đúng. Vậy kính mong Quý Hội cho chúng tôi biết là Công ty chúng tôi sẽ áp dụng thuế suất thuế GTGT như thế nào cho các dịch vụ của chúng tôi? Trân trọng cảm ơn!

 

Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

 

      Theo quy định tại điểm 15, Điều 10, Thông tư số 219/2013/TT-BTC  ngày 31/12/2013 của Bội Tài chính (đã được hệ thống hóa, cập nhật các sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 01/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015) thì dịch vụ Khoa học và Công nghệ (Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo) áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% các ngành nghề khác không có trong mục thuế suất 5% thì thuộc nhóm thuế suất 10% .

 

Câu 2: Công ty tôi là doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Tại kỳ thuế tháng 09/2015 đã lập đề nghị hoàn thuế GTGT do có thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng trên 300 triệu. Cty đã được Cục Thuế kiểm tra trước hoàn thuế và đã được hoàn thuế theo đúng số đề nghị hoàn.

Sau khi được hoàn thuế, Cty phát hiện kê khai sai sót, số thuế được khấu trừ lớn hơn số thuế trên tờ khai.

VD: Trên tờ khai mẫu số 01/GTGT:

- Chỉ tiêu 24: thuế GTGT của hàng hóa, DV mua vào = 8,8 tỷ

- Chỉ tiêu 25: thuế được khấu trừ = 8 tỷ (số đúng phải là 8,8 tỷ, bị thiếu 0,8 tỷ)

Tôi xin Hội Tư Vấn Thuế tư vấn giúp: Công ty tôi có được phép kê khai điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bị sai sót phát hiện sau kiểm tra hoàn thuế GTGT hay không?

Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn như sau:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất” theo quy định nêu trên thì: Sau khi được hoàn thuế, Cty phát hiện kê khai sai sót, số thuế được khấu trừ lớn hơn số thuế trên tờ khai thì công ty có văn bản giải trình, chứng minh số thuế GTGT đầu vào bị sai sót hợp pháp chưa được khấu trừ hoặc hoàn báo cáo gửi Cơ quan thuế và Công ty được kê khai điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bị sai sót phát hiện sau kiểm tra hoàn thuế GTGT vào kỳ sau.

 

Câu 3: Kính gửi : Hội tư vấn thuế

Công ty tôi có mua một xe oto dưới 9 chỗ ngồi trên 1.6 tỷ để cho thuê vậy phần giá trị vượt trên 1.6 tỷ đó Công ty có được tính vào chi phí và khấu trừ thuế đầu vào không? Theo thông tư 78, thì chỉ khấu trừ VAT đầu vào và tính vào chi phí cho các loại ô tô này nếu được sử dụng trong kinh doanh vận chuyển hành khách, nhà hàng, khách sạn.Vậy việc cho thuê xe có được coi là kinh doanh vận chuyển hay không?

Rất mong nhận được sự tư vấn từ Quý Hội.

Trân trọng!

Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

Theo quy định của TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về thuế GTGT và TT số 78/2014 ngày 18/6/2014 về thuế TNDN thì:

Công ty có chức năng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch và khách sạn, mua một xe oto dưới 9 chỗ ngồi làm tài sản cố định phục vụ kinh doanh thì không bị khống chế về khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hạch toán chi phí được trừ …

Công ty mua ô tô để cho thuê sử dụng, cho thuê xe văn phòng …  không được coi là kinh doanh vận chuyển. 


Theo VTCA