Tình huống thuế GTGT_Số 02.2016
06/01/2016 04:20:01 PM
Câu 4: Công ty em cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện cho công ty khách hàng thuộc khu phi thuế quan, khách hàng có giấy chứng nhận đầu tư.

Xin hỏi bên em suất thuế GTGT 0% đúng không ạ?

(Mô tả dịch vụ cung cấp: trang trí sân khấu, trang trí nơi tổ chức tiệc, cung cấp bàn, ghế, bát đũa… không bao gồm suất ăn)

E gửi kèm thông tư hướng dẫn Số: 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015.

Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

Em xin chân thành cảm ơn!

 

Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

 

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 9 TT số 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT, các dịch vụ do Công ty cung cấp cho tổ chức trong Khu phi thuế quan gồm: trang trí sân khấu, trang trí nơi tổ chức tiệc, cung cấp bàn, ghế, bát đũa… không bao gồm suất ăn, để tổ chức sự kiện cho công ty khách hàng trong khu phi thuế quan, không thuộc các hoạt động kinh doanh bị loại trừ khi áp dụng thuế suất 0%, do đó công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% với các dịch vụ này.

Tuy nhiên, nếu các dịch vụ này gắn liền với kinh doanh cho thuê hội trường, tổ chức hội nghị, dịch vụ ăn uống được thực hiện bên ngoài Khu phi thuế quan thì không thuộc diện được áp dụng thuế suất 0%.

 

Câu 5: Kính gửi ban tư vấn VTCA! Em có tình huống muốn nhờ VTCA giải đáp: Doanh nghiệp FDI nhập mua máy móc thiết bị, vật tư chưa thanh toán của công ty mẹ. Sau đó Công ty chuyển khoản công nợ này thành khoản đầu tư góp vốn. Như vậy, tình huống này có thuộc Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào không.

 

Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

 

Theo quy định tại Điểm 4, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định như sau:

 

“ Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

 

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

a) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hoá, dịch vụ mua vào với hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế.

….”

Như vậy đối chiếu với quy định trên việc thanh toán bù trừ công nợ này phải được quy định cụ thể trong hợp đồng, có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hoá, dịch vụ mua vào với hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế thì trường hợp này công ty đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa trên.


Theo VTCA