Tình huống thuế GTGT_Số 09.2015
07/25/2015 03:47:08 PM
Câu 1: Thuế GTGT hàng hóa đã khấu trừ nhưng sau đó không đạt chất lượng phải đi tiêu hủy. Như vậy số thuế GTGT này doanh nghiệp có được khấu trừ hay phải kê khai điều chỉnh bổ sung giảm phần thuế bị tiêu hủy?

 

Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

 

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Mục 1 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

 

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

 

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: …các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp không được bồi thường để khấu trừ thuế.”

 

Theo quy định trên, trường hợp Công ty đã khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa không đạt chất lượng, phải tiêu hủy thì để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào Công ty phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh hàng hóa tổn thất không được bảo hiểm bồi thường.

  
Câu 2:  Trường hợp nhận hàng mẫu (không phải thanh toán) từ nhà cung cấp, sau đó xuất hàng mẫu cho khách hàng (không thu tiền của khách hàng) 

 

+ Đầu ra: có phải kê khai, nộp thuế GTGT?
 

+ Đầu vào: có được khấu trừ hay không?

 

Hội Tư vấn thuế Việt Nam trả lời:

 

Căn cứ điểm 2.4 khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về sử dụng hóa đơn chứng từ:

 

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu…đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

 

a)       Đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT”

 

Theo quy định trên, trường hợp Công ty nhận hàng mẫu không phải thanh toán sau đó xuất cho khách hàng không thu tiền thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ hàng mẫu không thu tiền. Do quy định trên hóa đơn không có giá và thuế GTGT vì vậy công ty không phải kê khai thuế GTGT đầu ra và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp trên hóa đơn hàng mẫu không thu tiền có ghi giá và thuế GTGT là không đúng quy định.

 

Câu 3: Mệnh giá ghi trên vé xe vận chuyển khách bao gồm có cả Thuế GTGT. Vậy xin hỏi : Khi kê khai Thuế có phải tách phần Thuế ra trên tờ khai để xác dịnh số thuế GTGT phải nộp Ngân sách không ( vì dịch vụ vận tải là loại hình hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT

 

 Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

 

Căn cứ khoản 12 Điều 7 Mục 1 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về giá tính thuế GTGT:

 

“ 12. Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, ...thì giá chưa có thuế được xác định như sau:

 

                                              Giá thanh toán ( tiền bán vé, bán tem...)

 Giá chưa có thuế GTGT  =  _________________________________

                                               1 + Thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%)

 

 Theo quy định trên, khi kê khai thuế đối với chứng từ thanh toán cước vận tải ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT thì đơn vị phải xác định giá chưa có thuế theo công thức trên từ đó xác định được số thuế GTGT và kê khai theo quy định.


Theo VTCA