Bản tin thuế tuần 02 tháng 04 năm 2021

04/09/2021 05:03:58 PM
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế tuần 02 tháng 04 năm 2021

 

1. Công văn số 944/TCT-CS ngày 1/4/2021 về việc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mới

Đối với cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT đầu vào của giai đoạn đầu tư trừ các trường hợp thuộc đối tượng không được hoàn thuế theo quy định)

Khi kết thúc giai đoạn đầu tư để chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh mà còn số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên, thì trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư phải thực hiện kê khai vào chỉ tiêu "Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn". Trường hợp trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư chưa kê khai chỉ tiêu thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn thì thực hiện kê khai bổ sung theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

 Cơ sở kinh doanh lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khi đáp ứng đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định.

2. Công văn số 967/TCT-CS ngày 5/4/2021 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo NQ số 116/2020/QH14

Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác quy định;

"1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. "

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 quy định :

“2. Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này là tổng doanh thu từng kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành... "

Căn cứ các quy định nêu trên, căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 và Nghị định số 114/2020/NĐ-CP là doanh thu của doanh nghiệp bao gồm doanh thu của chi nhánh thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

3. Công văn số 982/TCT-DNL ngày 5/4/2021 về vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng

Trường hợp Ban Quản lý dự án thuộc EVN tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã  nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì Ban Quản lý dự án thuộc EVN thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiêm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện. Ban Quản lý dự án thuộc EVN thực hiện nộp số tiền thuế đã được hoàn sai, nộp tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước đến ngày Ban Quản lý dự án thuộc EVN kê khai bổ sung.

Trường hợp Ban Quản lý dự án thuộc EVN thực hiện nghĩa vụ thuế theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì EVN phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước bao gồm việc nộp số tiền thuế đã được hoàn sai, nộp tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính

4. Công văn số 990/TCT-DNL ngày 6/4/2021 về vướng mắc về trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp:

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; 

Hàng năm, ngân hàng trích lập dự phòng cụ thể tối thiểu của năm trích lập đối với từng trái phiếu đặc biệt theo quy định tại khoản 28 Điều 1 Thông tư số 14/2015/TT-NHNN ngày 28/8/2015 của Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp Ngân hàng SCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt, nếu chênh lệch thu chi trước thuế thực tế trong năm của Ngân hàng SCB lớn hơn chênh lệch thu chi trước thuế dự kiến đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng SCB được sử dụng tối đa phần chênh lệch này để trích lập bổ sung dự phòng đối với các trái phiếu đặc biệt đã được chấp thuận gia hạn ngay trong năm đó cho đến khi số tiền dự phòng đối với trái phiếu đặc biệt sau khi được trích lập bổ sung bằng số tiền dự phòng phải trích lập đối với trái phiếu đặc biệt khi tính theo thời gian gốc. Việc trích lập bổ sung dự phòng được áp dụng đối với trái phiếu đặc biệt đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận gia hạn theo quy định.

5. Công văn số 1014/TCT-PC ngày 7/4/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào của Công ty Cổ phần Cảng Cạn Đức Khải

Do việc mất hóa đơn Công ty Cổ phần Cảng cạn Đức Khải số lượng lớn, trong thời gian dài (từ 2009 đến 2020), vì vậy đề nghị Cục thuế thực hiện kiểm tra làm rõ các nội dung liên quan, xác định cụ thể hành vi vi phạm để xử lý cho phù hợp, đồng thời ngăn ngừa rủi ro gian lận thuế.

6. Công văn số 1016/TCT-DNL ngày 7/4/2021 điều chỉnh thuế GTGT giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án NMND Vĩnh Tân 4 mở rộng

Trường hợp EVN tự phát hiện hồ sơ khai thuế GTGT đầu vào của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì EVN thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện. EVN thực hiện nộp số tiền thuế đã được hoàn sai, nộp tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày EVN kê khai bổ sung. Việc khai bổ sung, điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38 và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, cụ thể: người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Trường hợp EVN thực hiện nghĩa vụ thuế theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì EVN phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN bao gồm việc nộp số tiền thuế đã được hoàn sai, nộp tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính. EVN phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN và thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 .