Bản tin tuần 1 tháng 5 năm 2021

08/04/2021 04:57:47 PM

Kính gửi: Các Anh, Chị Hội viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới tuần 1 tháng 5 năm 2021. Trong đó tiêu biểu có:

I. Công văn

1. Công văn số 1229/TCT-KK ngày 23/4/2021 về kê khai thuế GTGT địa điểm kinh doanh của DN

Căn cứ quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1 và Khoản 2 Điều 11; Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định một số Điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai phân bổ đối với thuế giá trị gia tăng .

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính có địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính thì đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản, trừ các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Về phân bổ thuế giá trị gia tăng cho các địa phương nơi có địa điểm kinh doanh khác tỉnh chỉ áp dụng cho cơ sở sản xuất theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính cho đến năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo kể từ khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn ban hướng dẫn thi hành có hiệu lực thi hành.

 2. Công văn số 1237/TCT-CS ngày 26/4/2021 về vướng mắc khi xử lý hồ sơ miễn nghĩa vụ tài chính về đất đai

Người nộp thuế thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản hoặc miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận thừa kế, quà tặng phải cung cấp các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 16 và Điểm d Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, Điểm đ Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/12/2019 của Chính  phủ. Bản kê khai quan hệ nhân thân được Uỷ ban nhân dân cấp xã chứng thực chữ ký không phải là văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về mối quan hệ nhân thân để được xem xét miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ theo quy định nêu trên. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum căn cứ quy định pháp luật để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

Thực hiện quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội, Tổng cục Thuế đang phối hợp với các Bộ, ngành, Cục Thuế,.. để rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, trong đó có nội dung quy định về hồ sơ miễn, giảm thuế đảm bảo khi Thông tư ban hành phù hợp với các chính sách pháp luật liên quan.

3. Công văn số 1255/TCT-KK ngày 27/4/2021 về xử lý bù trừ hoặc hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa

Ngày 26/02/2021, Bộ Tài chính có công văn số 1938/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc thực hiện Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác, trong đó hướng dẫn : "Các quy định tại các Thông tư nêu tại điểm 1 công văn này (trừ những nội dung đã được quy định cụ thể tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ) tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trong thời gian Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2021/TT-BTC chưa ban hành và chưa phát sinh hiệu lực, thẩm quyền, thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế; phân loại hồ sơ hoàn thuế; trình tự, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính.

4. Công văn số 1194/TCT-KK ngày 20/4/2021 hướng dẫn các điểm mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

TCT đã ban hành Công văn số 1194/TCT-KK ngày 20/4/2021 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, giới thiệu những nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC.

Xem nội dung cv của TCT tại đây

          II. Thông tư

99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp từ 01/5/2021

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT và có hiệu lực từ ngày 01/5/2021.

Thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Có 99 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh được sử dụng thống nhất trên toàn quốc, ban hành kèm theo Thông tư 01/2021 đơn cử như:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1);

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2);

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7);

- Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-24);

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1);

- Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-1);…