Báo cáo khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp đối với việc thực hiện và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế năm 2014

08/05/2015 10:17:02 AM

Tài liệu "Khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp đối với việc thực hiện và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế năm 2014" của VCCI

 

(Tải về tài liệu)

Theo VTCA