Để được giảm tiền thuê đất, cần nộp hồ sơ xin giảm chậm nhất ngày 31/3

03/27/2024 10:14:08 AM

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo chính sách hỗ trợ, giảm tiền thuê đất năm 2023. Theo thông báo, để được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất của năm 2023, người nộp thuế cần nộp hồ sơ xin giảm tiền thuê đất chậm nhất vào ngày 31/3/2024.

Người dân đến giao dịch tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TS
Người dân đến giao dịch tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TS

Thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo số 24205/TB-CTTPHCM về giảm tiền thuê đất của năm 2023.

Theo đó, đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Cụ thể, người nộp thuế được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Để được hưởng chính sách này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh mới đây đã tiếp tục có thông báo đến các đối tượng đủ tiêu chí thụ hưởng cần khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 chậm nhất đến hết ngày 31/3/2024, tại các chi cục thuế có khu đất thuê hoặc tại Văn phòng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 sau ngày 31/3/2024 thì không được áp dụng giảm tiền thuê đất năm 2023.

Thanh Sơn

tapchitaichinh.vn