Hơn 1.100 học viên tham dự hội thảo cập nhật thuế năm 2022

10/1/2022
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) vừa phối hợp với ACCA Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến Cập nhật thuế 2022 với sự tham dự của hơn 1.100 học viên.

Hội thảo do bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch VTCA, Trọng tài viên Trọng tài quốc tế VIAC, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Nguyễn Hữu Tân, Chuyên viên cao cấp, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ chính sách, Tổng cục Thuế, ông Phan Vũ Hoàng, Phó Tổng giám đốc Deloitte Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Hội viên ACCA Việt Nam chủ trì.

Để giúp các Hội viên của VTCA và ACCA Việt Nam cũng như các doanh nghiệp đối tác cập nhật các thay đổi lớn trong chính sách và quản lý thuế, các lưu ý về giá chuyển nhượng và thuế suất tối thiểu toàn cầu, hội thảo đã tổng hợp các chính sách thuế có hiệu lực năm 2022. Cụ thể như Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế…

Bên cạnh cập nhật các quy định mới, bà Nguyễn Thị Cúc cho biết, việc xử lý hóa đơn sai sót được quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn tiếp tục xử lý sai sót hóa đơn điện tử như sau: Trường hợp HĐ đã lập có sai sót phải cấp lại mã của CQ thuế hoặc HĐ có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế thì người bán được lựa chọn để thông báo việc điều chỉnh cho từng HĐ hoặc cho nhiều HĐ có sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh HĐ điều chỉnh.

Người bán sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo ND số 123/2020/NĐ-CP để thông báo đến cơ quan thuế về việc điều chỉnh hóa đơn có sai sót.

Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn.

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót, điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

Lưu ý học viên về hiệu lực thi hành, bà Nguyễn Thị Cúc nhấn mạnh, Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lự kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này và của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Ngoài ra, tại hội thảo, hơn 100 câu hỏi của học viên được các giảng viên của VTCA và ACCA Việt Nam giải đáp thấu đáo.