Mở lớp trực tiếp hướng dẫn quyết toán thuế năm 2022 và cập nhật kiến thức thuế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/10/2023 09:14:31 AM

 

Thời gian đăng ký trước 17h00 ngày 23/02/2023 theo đường link:

https://docs.google.com/forms/d/1uU6L4ScwwO35RX66Cra8BI8AoGDYgH7R1JyXYew5r0I/edit