Ngày 16/03/2023, VTCA cập nhật chính sách thuế cho hơn 300 học viên trực tuyến qua ứng dụng Zoom

03/17/2023 09:56:40 AM

Ngày 16/03/2023, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) tổ chức lớp cập nhật kiến thức pháp luật về thuế, cho hơn 300 đại lý thuế, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực thuế bằng hình thức trực tuyến trên ứng dụng Zoom.

Lớp cập nhật do Bà Nguyễn Thị Cúc ,Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội, Trọng tài viên Trọng tài quốc tế (VIAC), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Thạc sỹ Nguyễn Hữu Tân, Chuyên viên cao cấp, Chánh VP VTCA, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách TCT tham gia giảng dạy.

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội, Trọng tài viên Trọng tài quốc tế (VIAC), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trong buổi học, học viên được cập nhật các nội dung  quyết toán thuế TNDN, TNCN:

Lưu ý trong khai, tạm nộp, quyết toán thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN bao gồm cả nội dung liên quan đến quan hệ giao dịch liên kết, vấn đề khống chế chi phí lãi vay 30% trên EBIDA theo NĐ 132/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan đến xác định các khoản chi phí tính thuế TNDN.

 Lưu ý trong khai, tạm nộp, khấu trừ, quyết toán thuế TNCN năm 2022 theo quy định pháp luật thuế TNCN;

 Lưu ý Nghị định số 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế; Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022.

Thạc sỹ Nguyễn Hữu Tân - Chuyên viên cao cấp, Chánh VP VTCA, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách TCT.

Một số lưu ý liên quan đến hoàn thuế GTGT, xử lý hóa đơn sai sót, khai bổ sung điều chỉnh, phân bổ thuế GTGT

Lưu ý về hoàn thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 49/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP;

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót liên quan khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT theo quy định về lập, quản lý hóa đơn tại NĐ 123/2020/NĐ-CP, TT 78/2021/TT-BTC và pháp luật quản lý thuế quy định tại NĐ 126/2020/NĐ-CP, Thông tư 80/2021/TT-BTC;

Khai phân bổ thuế GTGT theo quy định tại Luật quản lý thuế 38/2019, NĐ 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 80/2021/TT-BTC;

Bên cạnh cấp nhật chính sách thuế, các vướng mắc của học viên trong quá trình triển khai đã được các giảng viên của VTCA trả lời cụ thể, rõ ràng.