PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO KHỞI SỰ KINH DOANH/ QUẢN TRỊ KINH DOANH/ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN SÂU

10/27/2021 02:25:35 PM

                                                         PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số ……/2019/TT-BKHĐT ngày ….. tháng…. năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO KHỞI SỰ KINH DOANH/ QUẢN TRỊ KINH DOANH/ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN SÂU/ ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP

(Dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa)

1. Tên doanh nghiệp/đơn vị: …………………………………………………

2. Chủ doanh nghiệp: ………………………………………………………...

Trong đó, Nữ:

 

 

Nam:

 

 sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên

3. Loại hình doanh nghiệp: ……………………………………………………

4. Số ĐKKD: ……………. do Cơ quan ĐKKD (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố hoặc UBND cấp huyện)…………….. cấp ngày...tháng...năm...)

5. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp (năm gần nhất): ……… (tỷ đồng)

6. Tổng doanh thu của đơn vị (năm gần nhất): ………… (tỷ đồng)

7. Số lao động đóng BHXH bình quân trong năm (năm gần nhất): …………. (người), trong đó lao động nữ là: ………. người.

8. Trụ sở chính của doanh nghiệp: ……………………………………………..

9. Điện thoại liên lạc: ………………………….. Fax: …………………………

10. Ngành/lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (*):

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: ……………………………………………….

- Công nghiệp, xây dựng: ………………………………………………………

- Thương mại, dịch vụ: …………………………………………………………

- Khác: …………………………………………………………………………

11. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 20… và dự kiến 6 tháng cuối năm 20…(năm hiện hành): (Điền dấu (+) nếu Tăng; (-) nếu Giảm: (=) nếu Không thay đổi)

Chỉ tiêu

6 tháng đầu năm 20..

Dự kiến 6 tháng cuối năm 20..

So với cùng kỳ năm ngoái

% tăng hoặc giảm

So với cùng 6 tháng đầu năm

% tăng hoặc giảm

Doanh thu

 

 

 

 

Lao động

 

 

 

 

Lợi nhuận

 

 

 

 

 

 Chi phí

SXKD

 

 

 

 

 

12. Dự kiến của doanh nghiệp về tình hình hoạt động năm 20…(năm tiếp theo):

Chỉ tiêu

Tăng

Giảm

Không thay đổi

Vốn đầu tư SXKD

 

 

 

Doanh thu

 

 

 

Lợi nhuận

 

 

 

Chi phí SXKD

 

 

 

Lao động

 

 

 

Đơn đặt hàng trong nước

 

 

 

Đơn đặt hàng xuất khẩu

 

 

 

Đầu tư vào máy móc, thiết bị, công nghệ

 

 

 

13. Danh sách đăng ký tham gia khóa đào tạo (Ghi rõ khởi sự KD, quản trị KD, quản trị KD chuyên sâu, đào tạo tại DN)

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Địa chỉ nơi ở (**)

Địa chỉ nơi đang công tác (**)

Điện thoại liên lạc cá nhân

Chức danh, vị trí hiện tại

Tên Khóa/chuyên đề đào tạo đăng ký tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Khó khăn, vướng mắc chính của doanh nghiệp hiện nay (nêu tóm tắt): VD: vốn, mặt bằng sản xuất, thủ tục thuế, kế toán…

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

15. Đề xuất, kiến nghị (nêu tóm tắt): VD: hỗ trợ về tư vấn, đào tạo, đất đai, thuế...

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

 

 

…….., ngày ….. tháng..... năm…..
Xác nhận của doanh nghiệp/đơn vị
(Ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)