banner vtca

Phát triển dịch vụ đại lý thuế trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2030

05/10/2022 02:45:32 PM

Ngày 23 tháng 4 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 508/QĐ-TTg, phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Đối với các chính sách thuế, Chiến lược nêu quan điểm cơ bản của cải cách là đảm bảo Hệ thống chính sách thuế được hoàn thiện, đồng bộ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng: mở rộng cơ sở thuế; huy động hợp lý nguồn lực cho ngân sách nhà nước, đảm bảo tính đồng bộ, công bằng, trung lập của chính sách thuế; đơn giản, minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Các chính sách thuế chỉ được quy định trong các văn bản pháp luật về thuế và được hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính nhất quán về hiệu lực pháp lý giữa các luật thuế và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với thể chế quản lý thuế, việc cải cách là tiếp tục hoàn thiện để đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế của người dân và doanh nghiệp; đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xây dựng cơ quan thuế Việt Nam hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, đủ năng lực để thực hiện và quản lý tốt các mục tiêu và nội dung cải cách hệ thống thuế đã đề ra.

Chiến lược cải cách hệ thống thuế được phê duyệt bao gồm các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của cải cách về chính sách thuế cũng như cải cách về quản lý thuế, đồng thời bản Chiến lược cũng đề ra các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của cải cách.

Một trong các nội dung quan trọng được đề cập trong các giải pháp thực hiện chiến lược cải cách về quản lý thuế là: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý thuế nhằm nâng cao năng lực quản lý thu thuế, phù hợp với yêu cầu chính phủ điện tử, đồng thời thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở phân loại mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ rủi ro của người nộp thuế. Hoàn thiện chể chế quản lý thuế trong một số lĩnh vực trọng yếu, trong đó có phát triển dịch vụ đại lý thuế.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hỗ trợ người nộp thuế để giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính thuế, đồng thời nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế; khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức kinh doanh dịch vụ về thuế phát triển.

          Có thể thấy rằng, lĩnh vực dịch vụ đại lý thuế đã được Chính phủ, Bộ Tài chính và ngành thuế quan tâm và đánh giá đúng về vai trò trong việc hỗ trợ tuân thủ của người nộp thuế cũng như nâng cao hiệu quả, giảm chi phí quản lý của cơ quan thuế.

          Với Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, các khuôn khổ pháp lý cho hoạt động hành nghề làm thủ tục về thuế, tư vấn thuế đã được hoàn thiện một bước, tạo đà cho sự phát triển dịch vụ đại lý thuế. Việc Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đề cập một cách cụ thể định hướng phát triển và hỗ trợ phát triển dịch vụ đại lý thuế, hy vọng khung khổ pháp lý cho hoạt động hành nghề làm thủ tục về thuế tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đại lý thuế trên phạm vi cả nước phát triển, phát huy vai trò là cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, cung cấp dịch vụ cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế, giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế, đồng thời hỗ trợ tích cực cho ngành thuế trong quản lý thuế.

Bạn đọc tham khảo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 xem tại đây