banner vtca

THÔNG BÁO về Giấy xác nhận cập nhật kiến thức của nhân viên đại lý thuế và người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

01/14/2022 03:30:59 PM

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có quy định về đối tượng cập nhật kiến thức là nhân viên đại lý thuế và người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Như vậy, nhân viên đại lý thuế và người đăng ký hành nghệ dịch vụ làm thủ tục về thuế phải cập nhật kiến thức về thuế hàng năm là 24 giờ (tương ứng với 3 ngày x 8 giờ).

Các cơ sở đào tạo và các tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế đăng ký tổ chức thực hiện theo quy chế cập nhật kiến thức và được Tổng cục Thuế xác nhận nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư 10/2021/TT-BTC thì được tổ chức cập nhật kiến thức.

Đến thời điểm hiện nay, Tổng cục Thuế có Giấy xác nhận số 01/022021/GXN-TCT ngày 16/7/2021 xác nhận đủ điều kiện tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho Hội tư vấn thuế Việt Nam.

Theo đó, các Hội nghề nghiệp chưa được Tổng cục Thuế xác nhận đủ điều kiện thì không được tính giờ cập nhật.

Hội tư vấn Thuế Việt Nam thông tin để các hội viên của Hội tư vấn Thuế Việt Nam và những người có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế được biết./.

                                                          HỘI TƯ VẤN THUẾ VIỆT NAM