Thời gian nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

08/16/2021 04:40:19 PM

Câu hỏi:

Tôi hiểu là ngày nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1/2021 sẽ vẫn là ngày 30/4/2021. Tuy nhiên, đó là ngày nghỉ lễ, và cơ quan thuế sẽ nghỉ lễ đến ngày 04/05/2021 mới đi làm lại. Theo quy định, chúng tôi được quyền nộp các báo cáo, tờ khai trực tiếp tại cơ quan thuế ( nộp bằng bản cứng). Vậy, ngày 30/4/2021- 03/4/2021, cơ quan thuế nghỉ lễ, không có người làm việc thì chúng tôi nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho ai, bộ phận nào sẽ nhận trong những ngày đó Hay là vì cơ quan thuê nghỉ việc không có người nhận hồ sơ của chúng tôi nhưng đến ngay 04/5/2021 chúng tôi nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì vẫn bị phạt. 

Trả lời:


 

Căn cứ Khoản 1, Điều 1; Khoản 2, Điều 4; Khoản 1, Điều 8 và Điều 9 Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn về:

a) Thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế bằng phương thức giao dịch điện tử bao gồm: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và tiếp nhận các hồ sơ, văn bản khác của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

…”

Điều 4. Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

2. Người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử thì phải thực hiện các giao dịch khác với cơ quan thuế theo phạm vi quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư này bằng phương thức điện tử, trừ trường hợp quy định tại Điều 9 Thông tư này.”

Điều 8. Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử

1. Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.“

Điều 9. Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

1. Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế thì người nộp thuế phải tự khắc phục sự cố. Trường hợp không khắc phục được thì liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính, nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử trong các kỳ tiếp theo.

…”

Căn cứ các quy định trên,

Trường hợp doanh nghiệp của độc giả đã thực hiện khai thuế điện tử thì phải thực hiện các giao dịch khác với cơ quan thuế như: đăng ký thuế, nộp thuế, hoàn thuế và tiếp nhận các hồ sơ, văn bản khác của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử trong thời gian 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.

Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế thì người nộp thuế phải tự khắc phục sự cố. Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ thuế mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật của người nộp thuế chưa khắc phục được sự cố thì người nộp thuế thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan thuế vào các ngày làm việc theo quy định.