Thông báo số giờ cập nhật kiến thức 2023

09/28/2023 08:57:47 AM

THÔNG BÁO

Hội Tư vấn thuế Việt Nam nhận được nhiều ý kiến của hội viên và học viên hỏi về điều kiện CNKT để được tiếp tục hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong năm 2024. Hội Tư vấn thuế Việt Nam xin thông báo lại điều kiện để các nhân viên đại lý thuế tiếp tục được hành nghề trong năm 2024 như sau:

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế:

Về số giờ cập nhật năm 2023 phải đảm bảo tối thiểu 24 giờ tương đương 03 ngày (trong đó 20 giờ thuế tương đương 2,5 ngày và 4 giờ kế toán tương đương 0,5 ngày).

Để giúp cho những hội viên, học viên có chứng chỉ đại lý thuế chưa tham gia CNKT trong năm 2023, Hội Tư vấn thuế Việt Nam sẽ tổ chức 3 lớp cập nhật kiến thức:

+ Lớp ngày 29/9/2023: 8 giờ (4 giờ thuế + 4 giờ kế toán).

+ Lớp cuối tháng 10/2023: 01 ngày (8 giờ thuế).

+ Lớp tháng 11/2023: 01 ngày (8 giờ thuế).

+ Lớp tháng 12/2023: 01 ngày (8 giờ thuế hoặc 4 giờ kế toán + 4 giờ thuế).

Trường hợp đột xuất có yêu cầu thì Hội Tư vấn thuế Việt Nam sẽ tổ chức thêm 01 lớp cập nhật kiến thức.

Hội Tư vấn thuế Việt Nam xin thông báo để các hội viên, học viên có chứng chỉ đại lý thuế nắm được điều kiện để được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong năm 2024 và thời gian bắt buộc phải cập nhật để rà soát số giờ còn thiếu, có kế hoạch bổ sung chương trình cập nhật kiến thức theo lịch của Hội nêu trên.

Trân trọng!