Tình huống thuế TTĐB_Số 2.2017

06/04/2018 02:16:27 PM

Câu 1: Công ty tôi kinh doanh mặt hàng rượu, xin được hỏi thêm một số vấn đề liên quan đến Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này như sau:

Thuế TTĐB chỉ áp với hàng hóa của các đơn vị trực tiếp xuất nhập khẩu/ sản xuất rượu có đúng không?

Thuế TTĐB không áp với hàng hóa của các đơn vị trung gian kinh doanh rượu (như các đại lý, nhà hàng…), có đúng không?

Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc khi nhập rượu từ công ty mẹ (là đơn vị nhập khẩu trực tiếp) về để kinh doanh thì:

  • Công ty mẹ phải xuất hóa đơn khi xuất hàng cho chi nhánh có đúng không?
  • Chi nhánh không bị áp thuế TTĐB cho các sản phẩm rượu mà mình bán ra có đúng không?

 

Trả lời:

- Các đơn vị trực tiếp xuất nhập khẩu/ sản xuất rượu chịu  thuế TTĐB với thuế suất theo quy định.

 

 -  Các đơn vị trung gian kinh doanh rượu (như các đại lý, nhà hàng…), không chịu thuế TTĐB mà chịu thuế GTGT .

 

-  Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc khi nhập rượu từ công ty mẹ (là đơn vị nhập khẩu trực tiếp) về để kinh doanh thì:

 

· Công ty mẹ có thể  xuất hóa đơn hoặc phiếu vận chuyển nội bộ khi xuất hàng cho chi nhánh.

 

·  Chi nhánh bán các sản phẩm rượu từ công ty mẹ phải nộp thuế TTĐB cho các sản phẩm rượu mà mình bán ra và được khấu trừ thuế TTĐB đầu vào (ở khâu nhập khẩu) theo quy định tại Thông tư số 195/2015/TT-BTC, ngày 24/11/2015 của  Bộ Tài chính  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ- CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016; cụ thể như sau:  Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu (trừ xăng các loại) được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước.

 

 

Câu 2: Công ty tôi kinh doanh mặt hàng rượu, xin được hỏi về Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rượu năm 2016 :

-  Có sự khác nhau giữa thuế suất thuế TTĐB mặt hàng rượu nhập khẩu, và rượu sản xuất trong nước không? Nếu có thì thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu sản xuất trong nước đối với rượu nồng độ <20 độ, và rượu nồng độ >20 độ là bao nhiêu.

- Năm 2016 áp thuế suất thuế TTĐB rượu ngoại nhập: dưới 20 độ là 30%, trên 20 độ là 55%, có đúng ko?

- Cách tính thuế suất thuế TTĐB

- Thuế TTĐB rượu tính ngược từ 1/01/2016?

 

Trả lời:

Theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không có sự khác nhau giữa thuế suất thuế TTĐB mặt hàng rượu nhập khẩu, và rượu sản xuất trong nước.

 

 Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu có nồng độ <20 độ, và rượu nồng độ >20 độ theo biểu dưới đây:

 

 

BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

STT

Hàng hóa, dịch vụ

Thuế suất
(%)

1

Rượu

 
 

a) Rượu từ 20 độ trở lên

 
 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016

55

 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

60

 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

65

 

b) Rượu dưới 20 độ

 
 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

30

 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

35

2

Bia

 
 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016

55

 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

60

 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

65