Tình huống thuế nhà thầu_Số 5.2020

06/17/2020 09:45:20 AM

Câu 1: Google, Amazon và Spotinsts là người bán nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm cho công ty tôi gồm: cung cấp tên miền, cung cấp dịch vụ lưu trữ, dịch vụ tối thiểu hóa chi phí của các dịch vụ trên. Công ty tôi bán các sản phẩm trên cho các doanh nghiệp Việt Nam ứng với đầu ra không chịu thuế.

Vậy xin hỏi: Thuế suất thuế nhà thầu của Google, Amazon và Spotinsts là bao nhiêu?

Trả lời:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì: Trường hợp Google, Amazon và Spotinsts là người bán nước ngoài, không có trụ sở tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm cho công ty (cung cấp tên miền, cung cấp dịch vụ lưu trữ, dịch vụ tối thiểu hóa chi phí của các dịch vụ trên) và Công ty bán các sản phẩm trên cho các doanh nghiệp Việt Nam thì các nhà thầu của Google, Amazon và Spotinsts phải nộp thuế nhà thầu với thuế suất thuế GTGT 5% và thuế TNDN 5% thuộc đối tượng cung cấp dịch vụ theo biểu tỷ lệ tính thuế GTGT và TNDN tại Thông tư 103/2014/TT-BTC.

 

Câu 2: Công ty chúng tôi là chủ đầu tư 1 dự án điện gió tại Việt Nam, chúng tôi ký hợp đồng EPC với nhà thầu chính ở Trung Quốc, giả sử trị giá hợp đồng là 100 (giá chưa thuế), trong hợp đồng có nêu rõ gói mua sắm thiết bị trị giá 30. Thầu chính Trung Quốc sẽ nhập khẩu của 1 công ty Trung Quốc khác, 1 phần giá trị xây lắp nhà thầu chính Trung Quốc cũng sẽ khoán lại cho nhà thầu phụ Trung Quốc khác trị giá 20. Danh sách các nhà thầu phụ được liệt kê rõ trong hợp đồng tương ứng với giá trị. Như vậy, chúng tôi muốn hỏi thuế nhà thầu chỉ tính trên giá trị HĐ thầu chính là 100 hay tính trên cả HĐ thầu chính+ thầu phụ là 100+ 30+20?

Trả lời:

1. Thuế NT NN: theo hướng dẫn tại điểm b.2, k1, Điều 12. Thuế giá trị gia tăng, TT 103/2014/TT-BTC thì:

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị công việc hoặc hạng mục cho nhà thầu phụ được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phần công việc hoặc hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Theo hướng dẫn tại điểm b.2, khoản 1, Điều 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp, TT 103 nêu trên:

“b.2) Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị công việc hoặc hạng mục được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phần công việc hoặc hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.”

Theo đó, nếu Nhà thầu TQ ký hợp đồng các với Nhà thầu phụ tại TQ (nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp) và hạng mục cho nhà thầu phụ được quy định tại Hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có liệt kê DS các nhà thầu phụ thì thuế nhà thầu (phần của NHà thầu chính) chỉ tính trên giá trị của HĐ mà chủ đầu tư ký với nhà thầu chính.