Tình huống thuế TNDN_Số 1.2020

06/17/2020 09:18:50 AM

Upload file:

Câu 1: Công ty tôi tặng voucher không thu tiền (sử dụng để mua hàng của Cty sản xuất) nhằm mục đích khuyến mại, quảng bá sản phẩm của công ty; có xuất hóa đơn GTGT theo giá bán lẻ; thì chi phí hàng bán ra theo voucher này có được tính là chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN không? Tài liệu cần chứng mình là gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4, TT 96/2015/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Công ty đã lập hóa đơn theo quy định về khuyến mại và căn cứ các quy định nêu trên Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật theo quy định Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Công ty lưu giữ danh sách, số lượng voucher, giá trị hàng hóa tương đương voucher đã tặng cho khách hàng.

 

Câu 2: Sản phẩm may mặc của công ty tôi tồn kho lâu ngày nên bị ố, phai màu, lỗi mốt nên không bán được và phải hủy. Bên tôi không trích lập dự phòng giảm giá. Vậy chi phí hàng hủy có được tính là chi phí được trừ không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b, khoản 2.1, Điều 4, TT 96/2015/TT-BTC:

Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

- Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Theo đó, nếu các sản phẩm may mặc bị ố màu do quá trình sinh hóa tự nhiên không thể xuất bán được cho khách thì mới được tính vào CP được trừ. Các sản phẩm lỗi mốt thì không thuộc diện các trường hợp trong quy định nêu trên nên chi phí hủy sẽ không được tính vào CP được trừ.

 

 Câu 3: Hàng hóa, vật tư kiểm kê cuối kỳ có sự chênh lệch thì giá trị chênh lệch có được tính là chi phí được trừ không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a, khoản 2.1, Điều 4, TT 96/2015/TT-BTC thì:

a) Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ như sau:

- Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản, hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Theo đó, hàng hóa bị mất dẫn đến chênh lệch giữa sổ kho và kiểm kê thực tế nếu không do những sự kiện bất khả kháng nêu trên thì không được tính vào chi phí được trừ (các trường hợp lập dự phòng không có trường hợp này mà chỉ là dự phòng giảm giá hàng tồn kho).