Bản tin tuần 1 tháng 6 năm 2022

06/03/2022 11:19:19 AM
Upload file:

I. Công văn của Tổng cục Thuế hướng dẫn đăng ký thuế đối với cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 16/5/2022, Tổng Cục Thuế đã có công văn số 1604/TCT-KK gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, chỉ đạo việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ Đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh, qua Cổng dịch vụ công quốc gia, có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, Người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Thời gian triển khai: Bắt đầu từ ngày 18/05/2022.

Tổng Cục Thuế ban hành kèm theo công văn 1604/TCT-KK Phụ lục hướng dẫn thực hiện việc đăng ký thuế cho các cá nhân và các bộ phận quản lý của cơ quan thuế trong việc triển khai.

Tổng cục Thuế gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng dành cho cơ quan thuế, cán bộ thuế và người nộp thuế theo địa chỉ Ứng dụng TMS: ftp://ftp.tct.vn/Program/TRlEN_KHAI/2022/TMS/CCCD/, đề nghị Cục Thuế tải về và thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này. Ngoài ra, Tổng cục sẽ đăng tải tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (Phân hệ icanhan) để người nộp thuế tra cứu và thực hiện.

Tổng cục Thuế cũng có chỉ đạo: Đây là dịch vụ đăng ký thuế mà người nộp thuế thực hiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, do đó cần đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ thuế điện tử mà ngành thuế đã phối hợp với các bộ/ngành khác cung cấp dịch vụ công ngày càng thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Cơ quan thuế thực hiện nội dung, kế hoạch và hình thức tuyên truyền theo quy định.

II. Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 28/5/2022 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất. Theo đó, việc gia hạn được quy định cụ thể như sau:

* Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu):

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý). Cụ thể:

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/10/2022.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I năm 2022 chậm nhất là ngày 30/10/2022.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II năm 2022 chậm nhất là ngày 31/12/2022.

* Đối với thuế TNDN:

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

* Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022 đến ngày 30/12/2022.

* Đối với tiền thuê đất:

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân, thời hạn 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

* Đối tượng được gia hạn các khoản nộp về thuế, tiền thuê đất trên đây được quy định cụ thể tại Điều 3 của Nghị định 34.

* Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn phải nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý, chậm nhất là ngày 30/9/2022.