Thông báo Lớp cập nhật kiến thức số 5 và 6 (bắt buộc cho người có CC hành nghề ĐL thuế)

11/03/2021 11:20:33 AM
Bộ Tài chính vừa ban hành 1 số Thông tư hướng dẫn Luật QLT số 38 và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ. Bên cạnh đó Quốc hội, Chính phủ đã ban hành 1 số Nghị quyết, Nghị định, Quyết định về các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh chịu tác động của Covid-19.

Để giúp các doanh nghiệp, ĐLT nắm bắt kịp thời các thay đổi về chính sách và gói giải pháp hỗ trợ nói trên; Hội Tư vấn thuế Việt Nam tiếp tục tổ chức 02 lớp Cập nhật kiến thức online (lớp 05 và lớp 06) vào ngày 17 và 27/11/2021 cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề ĐLT và các Doanh nghiệp như sau.
Upload file:,

* Đường link đăng ký lớp số 6: 

* Đường Link đăng ký lớp số 5:

* Đường link đăng ký lớp số 6: 

 
Để giúp các doanh nghiệp, ĐLT nắm bắt kịp thời các thay đổi về chính sách và gói giải pháp hỗ trợ nói trên; Hội Tư vấn thuế Việt Nam tiếp tục tổ chức 02 lớp Cập nhật kiến thức online (lớp 05 và lớp 06) vào ngày 17 và 27/11/2021 cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề ĐLT và các Doanh nghiệp như sau.