Danh sách báo cáo Tổng cục Thuế người có chứng chỉ hành nghề Đại lý Thuế đã tham gia các lớp cập nhật Online số 01, 02, 03, 04, 05, 06 do VTCA tổ chức

12/12/2021 06:37:40 PM

Upload file:

Danh sách báo cáo Tổng cục Thuế người có chứng chỉ hành nghề Đại lý Thuế đã tham gia các lớp cập nhật Online số 01, 02, 03, 04, 05, 06 do VTCA tổ chức.

Danh sách lớp số 1

Danh sách lớp số 2

Danh sách lớp số 3

Danh sách lớp số 4

Danh sách lớp số 5

Danh sách lớp số 6