Hải Dương chống thất thu thuế trong khâu lưu thông

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 do Cục Thuế Hải Dương thực hiện đạt trên 54% so với dự toán. Có được kết quả trên là nhờ cục thuế đã triển khai nhiều giải pháp chống thất thu, trong đó là đẩy mạnh chống thất thu trong khâu lưu thông.

Đào tạo
VACPA tổ chức lớp ôn thi KTV và kế toán viên hành nghề năm 2018 - Đợt 2 tại Hà Nội

Nhằm giúp anh/chị học viên có thể đánh giá quá trình học và ôn tập cũng như có chuẩn bị tốt và tự tin trước khi tham gia Kỳ thi quốc gia kiểm toán viên và kiểm toán viên 2018, VACPA sẽ tổ chức kỳ thi thử với bốn (04) môn thi: Kế toán tài chính-Kế toán quản trị nâng cao (Kế toán), Tài chính & quản lý tài chính nâng cao (Tài chính), Thuế & quảng lý thuế nâng cao (Thuế), và Pháp luật về kinh tế & Luật doanh nghiệp (Lu

 

Văn bản mới
Giải đáp tình huống