Bản tin thuế tuần 03 tháng 04 năm 2021

04/20/2021 09:20:24 AM
Hội Tư vấn thuế Việt Nam trân trọng gửi tới Quý bạn đọc bản tin thuế tuần 03 tháng 04 năm 2021

 

        1. Công văn số 1037/TCT-CS ngày 9/4/2021 về vướng mắc trong việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi là thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh cửa dự án đầu tư trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (như chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng bất động sản, khai thác khoáng sản, sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt).

Theo công văn số 940/CT-TTHT ngày 10/12/2020 của Cục Thuế có trình bày: Công ty TNHH Khánh Vy là đơn vị hoạt động thương mại chỉ có thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi (chỉ mua hàng của Công ty TNHH SX TM&DV Hải Triều có địa chỉ tại thành phố Cà Mau và chỉ bán hàng cho Công ty TNHH TM&DV Ngân Phúc có địa chỉ tại thanh phố Hồ Chí Minh) thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế, Công ty sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi.

          2. Công văn số 1039/TCT-CS ngày 9/4/2021 về hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp nước ngoài

 - Tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định về chứng từ kế toán:

5. Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở Việt Nam phải được dịch các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật kế toán ra tiếng Việt. Đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của nội dung chứng từ kế toán được dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Bản chứng từ kế toán dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài.

Các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài như các loại hợp đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo quyết toán và các tài liệu liên quan khác của đơn vị kế toán không bắt buộc phải dịch ra tiếng Việt trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          Như vậy về hóa đơn, chứng từ để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN và sử dụng lưu giữ làm chứng từ kế toán đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

          3. Công văn số 1085/TCT-QLN ngày 13/4/2021 về gia hạn nộp thuế

Nếu trường hợp Công ty TNHH Thép Trung Nguyên phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh thì Công ty TNHH Thép Trung Nguyên thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 21/2012/QH13) và điểm b khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nêu trên .

 Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận hướng dẫn Công ty TNHH Thép Trung Nguyên làm việc với các cơ quan hữu quan để xác định lý do yêu cầu Công ty di dời nhà máy để lập đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế để được xem xét xử lý gia hạn nộp thuế theo quy định. Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh, đề án di dời, kế hoạch và tiến độ thực hiện di dời tại hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế để phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện di dời, trường hợp Công ty TNHH Thép Trung nguyên không thực hiện di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh thì phải tính tiền chậm nộp trên số tiền thuế được gia hạn.

         4. Công văn số 1111/TCT-DNL ngày 15/4/2021 về vướng mắc liên quan đến chi phí khấu hao và thuế GTGT

Bộ Tài chính có công văn số 16661/BTC-QLCS ngày 08/12/2017 đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo : "…các cơ quan đơn vị khám chữa bệnh không thực hiện mượn máy hoặc cho phép đặt máy, tránh tình trạng phụ thuộc vào đơn vị cho mượn máy, đặt máy để thực hiện bán vật tư, hóa chất… " và công văn số 6009/BTC-QLCS ngày 24/5/2018 gửi Bộ Y tế nêu : "Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công không có quy định về việc quan, tổ chức, đơn vị được “mượn” tài sản để sử dụng.

Theo báo cáo của Công ty, Công ty TNHH Roche Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phân phối thiết bị y  tế thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Bên cạnh quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, người nộp thuế còn có nghĩa vụ tuân thủ đúng các quy định pháp luật có liên quan.

Căn cứ các quy định trên, hình thức kinh doanh thuốc thử và đặt máy chẩn đoán cho cơ sở y tế công lập chưa được hệ thống pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực y tế và quản lý tài sản công quy định cụ thể. Do đó, việc Công ty đề nghị  được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và tính khấu hao tài sản cố định đối với các máy móc, thiết bị nói trên là chưa có cơ sở.

          5. Công văn số 3210/TCT-CS ngày 10/8/2020 về chính sách thuế

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế thành phố Hà Nội và tài liệu kèm theo thì Cục Thuế thực hiện kiểm tra tại Công ty TNHH Tập Đoàn Bitexco, tại Biên bản kiểm tra thuế ngày 22/5/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội (tiết (2) điểm 1.2 Mục IV) có nêu: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco sở hữu. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày 15/4/2013. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty chưa hoàn thành hồ sơ sang tên cho Công ty cổ phần Đầu tư TSS.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét trường hợp góp vốn của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco có theo đúng quy định pháp luật về doanh nghiệp, quy định pháp luật về đất đai hay không và căn cứ các quy định nêu trên tình hình thực tế để xử lý theo quy định.

​​