Doanh thu nào được tính giảm thuế năm 2020?

04/12/2021 10:00:50 AM
Doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp.

 

doanh thu
Ảnh minh họa.
 

Theo phản ánh của ông Hà Minh Tuấn, căn cứ Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác thì doanh thu áp dụng miễn thuế là doanh thu dưới 200 tỷ đồng.

Năm 2020, doanh nghiệp ông Tuấn có doanh thu từ bán hàng thành phẩm, thanh lý tài sản cố định, lãi tiền cho vay. Ông Tuấn hỏi, doanh nghiệp lấy doanh thu của hoạt động nào để áp dụng tính miễn giảm?

Tổng cục Thuế trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“2. Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều này là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Căn cứ quy định nêu trên, doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng được giảm 30% thuế  thu nhập doanh nghiệp là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp.

 

Theo Chinhphu.vn