THÔNG BÁO VTCA mở 2 lớp cập nhật kiến thức online (bắt buộc đối với người có chứng chỉ hành nghề ĐLT và thông báo tới các đối tượng khác quan tâm) tháng 5 năm 2022

05/04/2022 03:01:06 PM

Đường link đăng ký lớp 05

https://forms.gle/vsedFxh8d9Chg9oU9

*Đường link đăng ký lớp 06

https://forms.gle/3hMyKgtq6FhPKCBk7