Tình huống thuế GTGT_Số 4.2020

06/17/2020 09:43:05 AM

Câu 1: Công ty tôi đang kinh doanh mặt hàng báo tuổi thơ, lịch tuổi thơ. Vậy quý hội cho tôi hỏi 02 mặt hàng này thuộc đối tượng nào của thuế GTGT. (Có chịu thuế GTGT hay không). 

Trả lời

Căn cứ quy định tại khoản 15, Điều 4, TT 219/2013/TT-BTC thì hoạt động xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, …(Báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, bao gồm cả hoạt động truyền trang báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Quý HV làm kinh doanh báo (mua đi bán lại) không thuộc các hoạt động xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo thì không thuộc diện này và phải kê khai, tính thuế GTGT với thuế suất 10%.

Về mặt hàng lịch, theo quy định tại Điều 11, TT 219/2013/TT-BTC thì thuộc diện thuế suất 10%

           

Câu 2: Doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ môi giới hàng hóa được hưởng hoa hồng bán hàng. Cụ thể: giúp đối tác nước ngoài (Ví dụ: Nhật) bán hàng cho người mua là người nước ngoài (ví dụ : nước Ý), có thuộc diện chịu thuế suất thuế GTGT 0% hay không và cần điều kiện gì?

Trả lời

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 9 quy định các trường hợp được hưởng thuế suất 0%, Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP thì:

Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Theo đó, Doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ môi giới hàng hóa cho đối tác nước ngoài (cty tại Nhật Bản) và khách hàng ở nước ngoài mua và sử dụng dịch vụ môi giới này, hưởng lợi từ DV môi giới này ở nước ngoài (Cty ở NB) thuộc diện xuất khẩu dịch vụ vì vậy trường hợp này được hưởng thuế suất 0%.

 

Câu 3: Công ty chúng tôi có nhập khẩu và bán nội địa các mặt hàng về kính áp tròng, chúng tôi chưa rõ thuế suất thuế giá trị gia tăng nhập khẩu và thuế suất thuế gía trị gia tăng bán ra (nội địa) của một số mặt hàng sau là 5% hay 10%:

1. Dung dịch ngâm rửa kính áp tròng được phân loại là trang thiết bị y tế loại C

2. Thấu kính áp tròng bao gồm các mặt hàng:         

- Kính áp tròng loại cận, viễn, loạn thị được phân loại là trang thiết bị y tế loại B

- Kính áp tròng không thuộc loại cận, viễn, loạn thị (tức là kính áp tròng sử dụng vì mục đích thời trang)

Trả lời

1.  Căn cứ quy định tại Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT, Điều 10. Thuế suất 5%, Điều 11. Thuế suất 10%, TT số 219/2013/TT-BTC:

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Theo đó, mặt hàng Dung dịch ngâm rửa kính áp tròng không thuộc các Đối tượng không chịu thuế GTGT, Thuế suất 5% nên chịu thuế suất thuế GTGT là 10% và áp dụng thống nhất cho cả khâu nhập khẩu và khâu bán ra (nội địa).

2. Thuế suất thuế GTGT thấu kính áp tròng (gồm các sp mà quý HV nêu): áp dụng nguyên tắc tại TT 219 nêu trên, Thuế suất thuế GTGT thấu kính áp tròng là 10%.