Tình huống thuế Hóa đơn chứng từ_Số 07.2016

06/04/2018 02:16:26 PM

Câu 1: Bên mình có Công ty A mang hàng hóa, nguyên vật liệu tồn của mình khi đi góp vốn cho công ty con. Công ty A và công ty con hạch toán độc lập.

 

Xin quý hội cho hỏi: Trong trường hợp này thì Công ty A có phải xuất hóa đơn cho số hàng hóa, NVL đi góp vốn đó không?  Và điều này quy định ở văn bản nào?

 

Rất mong nhận được thư hồ âm sớm của quý hội!

 

Tôi xin trân chành cảm ơn!

 

Hội tư vấn thuế xin trả lời như sau:

 

Theo Phụ lục 4, Điểm 2.15 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014

 

“Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

 

b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:

 

b.1. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

 

b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

 

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.”

 

Và theo Điều 5 Khoản 7  TT 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

 

“a, Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.”

 

Căn cứ các hướng dẫn trên thì việc Công ty A mang hàng hóa, nguyên vật liệu tồn của mình khi đi góp vốn cho công ty phải thực hiện xuất hóa đơn theo qui định. Nhưng đây thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế nên dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. Ngoài HĐ GTGT phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn.

 

Trân trọng.

 

Câu 2: Tại ngày 27/05/2015, DNA có góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại B (Công ty B) là 50 tỷ;

 

Tại ngày 28/05/2016, DNA chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình tại Cty B cho DNC

 

Vậy trong trường hợp này:

 

a. DNA có phải lập hóa đơn của hoạt động chuyển nhượng vốn cho DNC không?

 

Hội Tư vấn thuế Việt Nam xin trả lời:

 

Căn cứ Tiết d khoản 8 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định sổ 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng ( Thông tư số 219/2013/TT-BTC) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

 

d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật.

 

Tại khoản 2.1, phụ lục số 04 ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

 

“2.1. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ”.

 

Căn cứ các quy định nêu trên, DNA có phải lập hóa đơn của hoạt động chuyển nhượng vốn cho DNC

 

Theo VTCA