Tổng cục Thuế hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 954 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội

06/26/2020 04:06:35 PM
Để triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết số 954 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2546/TCT-DNNCN ngày 23/6/2020 yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

Thứ nhất, cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, truyền hình... để tuyên truyền rộng rãi về nội dung chính sách về mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN theo Nghị quyết 954. Các hình thức tuyên truyền phong phú đảm bảo người nộp thuế nếu nắm được chính sách mới về mức giảm trừ và thời gian áp dụng. Nghị quyết 954 quy định mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân là 11 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc. Quy định này áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Thứ hai, để triển khai hướng dẫn người nộp thuế kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương năm 2020, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai thuế và tạm nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 954 kể từ kỳ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính tháng 7/2020 (hạn nộp tờ khai là ngày 20/8/2020)  đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo tháng và từ kỳ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính quý 3/2020 (hạn nộp tờ khai là ngày 30/10/2020) đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo quý.

Mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN theo Nghị quyết số 954 được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Trường hợp các tháng/quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020 người nộp thuế đã tạm nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh mức 9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết số 954 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế thực hiện nghiêm túc, nếu có vướng mắc thực tế phát sinh thì báo cáo về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn giải quyết.  

Theo Tổng cục thuế