VTCA cập nhật chính sách thuế và kế toán cho hơn 400 học viên

11/01/2022 01:00:42 PM

Ngày 29/10, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) tổ chức lớp cập nhật kiến thức pháp luật về thuế, kế toán cho hơn 400 đại lý thuế, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực thuế bằng hình thức trực tuyến trên ứng dụng Zoom.

Lớp cập nhật do ThS. Nguyễn Hữu Tân, Chuyên viên cao cấp, Chánh Văn phòng Hội, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách TCT và ThS. Phạm Thị Loan, Trưởng phòng, Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán – Bộ Tài chính tham gia giảng dạy.

Trong 02 phiên, học viên được cập nhật các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, Nghị định 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Nội dung sửa đổi, bổ sung về giá đất được trừ khi tính Thuế GTGT, hoàn Thuế GTGT, Thuế TNCN theo Nghị định 49/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 22/09/2022 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Lưu ý doanh nghiệp về giá đất được trừ khi tính thuế GTGT đối với kinh doanh bất động sản, ThS. Nguyễn Hữu Tân nhấn mạnh, đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.

Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể như sau: Thứ nhất, trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

Thứ hai, trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trịgia tăng là giá đất trúng đấu giá.

Thứ ba, trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng quy định tại điểm a.1 và điểm a.3 khoản này là số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Thứ tư, trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng (nếu có). Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng bất động sản của các tổ chức, cá nhân đã xác định giá đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015) thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng không bao gồm cơ sở hạ tầng.

Trường hợp không tách được giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.

          ThS. Nguyễn Hữu Tân, Chuyên viên cao cấp, Chánh Văn phòng VTCA tham gia giảng dạy

Thứ năm, trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ được trừ giá đất theo giá chuyển nhượng.

ThS. Nguyễn Hữu Tân cho biết thêm, trường hợp xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê, giá tính thuế giá trị gia tăng là số tiền thu được theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng trừ (-) giá đất được trừ tương ứng với tỷ lệ % số tiền thu được trên tổng giá trị hợp đồng.

 

ThS. Phạm Thị Loan, Trưởng phòng, Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán – Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc của học viên

Bên cạnh cấp nhật chính sách thuế, kế toán, các vướng mắc của học viên trong quá trình triển khai đã được các giảng viên của VTCA trả lời cụ thể, rõ ràng.

taichinhdoanhnghiep.net