Xử lý sai sót hóa đơn

10/04/2022 03:59:06 PM

HỎI:

Trường hợp doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, mà phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây có sai sót thì xử lý sai sót như thế nào?

ĐÁP:

Tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn: Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Theo đó, kể từ khi doanh nghiệp thực hiện hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nếu hóa đơn đã lập theo quy định trước đây có sai sót thì hai bên mua bán phải lập văn bản thỏa thuận, thông báo với cơ quan thuế và lập hóa đơn điện tử theo quy định mới thay thế.