Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng có phải thông báo với cơ quan thuế không?

08/20/2021 03:32:50 PM

Upload file:

Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng có phải thông báo với cơ quan thuế?

 

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC thì địa điểm nộp Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế: - Trực tiếp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/ thành phố nếu Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; - Hoặc Trực tiếp đăng ký với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp nếu Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định ở trên. Và theo Mẫu biểu quy định việc Thông báo Đăng ký thuế:

- Tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/05/2021: Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế) không có quy định Thông tin tài khoản ngân hàng; - Tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/01/2021: Mẫu Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 01+02+03-ĐK-TCT) đều không có chỉ tiêu Thông tin tài khoản ngân hàng. Vậy, Theo tôi hiểu Doanh nghiệp khi thực hiện mở tài khoản ngân hàng sẽ không phải thực hiện thông báo với Cơ quan Đăng ký kinh doanh (từ ngày 01/05/2021 đối với Doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông) và Cơ quan thuế (từ ngày 17/01/2021 đối với tổ chức khác) Mong sớm nhận được hướng dẫn cụ thể từ Quý Bộ. Vì hiện nay các Chi cục thuế đang thực hiện phạt vi phạm các Doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông do không nộp/ nộp muộn Thông báo số tài khoản ngân hàng

 

Trả lời:


 

- Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

+ Tại Khoản 2 Điều 27 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại

“2. Cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản.”

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 quy định thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:

“1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.”

- Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 30 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ 05/12/2020) quy định:

“Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

2. Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế như sau:

a) Theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.”

 

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh thì khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế Công ty thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Về trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế, theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thì Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan thuế theo đề nghị của cơ quan thuế, bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.