Lợi ích Hội viên

09/19/2013 04:09:01 PM
Những lợi ích của Hội viên Hội tư vấn thuế Việt Nam áp dụng từ năm 2010

 

Qua trên một năm hoạt động trang thông tin điện tử của Hội Tư vấn thuế Việt Nam (trang Web VTCA) đã được các Hội viên, người nộp thuế đón nhận, lượng người truy cập ngày càng tăng, đến ngày 01/01/2014 đã có trên mười triệu lượt người truy cập.

Nhằm nâng cao thêm chất lượng dịch vụ, VTCA đã triển khai nâng cấp trang Web mới và đưa vào hoạt động từ tháng 8/2013.


Để giúp các Hội viên được hưởng các lợi ích riêng, một số nội dung của trang Web chỉ có Hội viên mới được phép truy cập, khai thác như văn bản mới về thuế, hỏi đáp và còn được hưởng thêm các lợi ích khác của hội viên ngoài trang Web của Hội; Cụ thể như sau:


I. VTCA sẽ cấp cho mỗi Hội viên một tài khoản để truy cập chi tiết vào trang Web theo các nội dung sau:


1. Xem và tải về các văn bản về thuế mới ban hành tại mục Văn bản về thuế.


2. Truy cập được phần Hướng dẫn kê khai, nộp thuế.


3. Đặt câu hỏi và được trả lời qua email tại mục Tư vấn hỏi đáp.


4. Các thông tin mới về hoạt động, đào tạo, lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo… của Hội sẽ đươc chuyển đến Hội viên qua email.


II. Đối với Hội viên tập thể: Hội viên tập thể được đặt logo và liên kết trang web trên Trang chủ.


III. Chi tiết quyền lợi của Hội viên


(1) Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.


(2)  Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức:


-  Được cung cấp thường xuyên các thông tin về chế độ, chính sách, pháp luật về thuế trong và ngoài nước có liên quan; Định kỳ hàng tuần Hội sẽ cập nhật qua email của
Hội viên: Hàng tuần được nhận Bản tin thuế cùng số, ngày, tháng, trích yếu nội dung công văn về thuế mới nhất; Giúp Hội viên đăng tải dữ liệu từ trang web VTCA; .


- Được miễn phí hoặc giảm phí khi sử dụng các dịch vụ, ấn phẩm của Hội.


- Được cấp tài khoản và mật khẩu để truy cập sâu vào trang web VTCA;


(3) Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.


(4) Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội. Được quyền uỷ quyền cho hội viên chính thức khác thực hiện các quyền của mình.


(5) Được giới thiệu hội viên mới.


(6) Được Hội khen thưởng theo quy định của Hội.


(7) Đặt câu hỏi về thuế và được trả lời qua Email:  [email protected]

(8) Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. Khi ra khỏi Hội phải nộp lại thẻ hội viên cho tổ chức của Hội, nơi tham gia sinh hoạt.

(9)  Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.


(10) Các quyền khác của Hội viên tổ chức:

- Được cử không quá 05 (năm) người tham gia các hoạt động của Hội;

- Được kết nối với trang thông tin điện tử của Hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh trên trang thông tin của Hội.


Mọi thắc mắc về việc sử dụng tài khoản truy cập trang Web hoặc thay đổi mật khẩu xin gửi về email: [email protected]

Theo VTCA